Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լուֆթիեան, Տաճատ (Տ. Լ.)
Title: Վրէժ
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Գ. Թոզլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գ. Թօզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Վէպ ժամանակակից եւ ժողովրդական: Գրեց Տ. Լ.: Տէր եւ հրատարակիչ Թադէոս Ա. Անտօնեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 17x10,5 սմ։
167 էջ։
File size: 41,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1984
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia