Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գափամաճեան Տիգրան
Title: Լսարան Հայաստանեայց կաթողիկէ եկեղեցւոյ ուղղափառ վարդապետութեան ընդդէմ Լուտերական Հայոց
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Գ. Թոզլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գ. Թօզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Տետր 1-3: Յուրաքանչյուրն ունի առանձին տիտղոսաթերթ: Վերնագրի տվյալը վերցված է բնագրի առաջին էջից:
Տպակից է՝ Հայոց կաթողիկոսութիւնն եւ այժմու կաթողիկոսի ընտրութիւնն (1908); Եկեղեցապատկան կալուածները եւ Գահիրէի միթինկը (1903); Ճառք ընթերցեալք յաւուր տարեդարձի տօնախմբութեան երանաշնորհ սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ յաշակերտաց ժառանգաւորաց ուսումնարանի սրբոյ աթոռոյս 1863 յունիս 20 (1863); Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան (1875); Ուսումնական միութիւն հայոց (1877); Ի հանդէս 49-րդ տարեդարձի Ազգային հիւանդանոցի Ս. Փրկչի (1879); Ճառք ընթերցեալ յաւուր տօնի սրբոց Վարդանանց ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան յուսումնարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1867 փետրուար 23 (1867); Կեանք հայ պանդխտաց (1876); Ասարը Գայսէրիյէ (1864); Ուսումնական ատենախօսութիւն մը (1878) գրքերին:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 16x11 սմ։
48 էջ։
File size: 18,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia