Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կիրակոս Գանձակեցի
Title: Պատմութիւն Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արեւելեան լեզուաց ճեմարանի տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1858
Notes: Արարեալ Կիրակոսի Վարդապետի Գանձակեցւոյ:
Ի լոյս ընծայեաց Ոսկան Տէր-Գէորգեան Յովհաննիսեանց Երեւանեցի:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
244 էջ։
File size: 54,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-908
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia