Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բահաթրեան, Բ.
Title: Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1859
Notes: (Հանեալ ի 10-րդ տետրակէն Ճռաքաղին 1859 ամի): Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 20x12 սմ։
20 էջ։
File size: 7,04 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-292
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia