Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան ուսումնարանի
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1869
Notes: Տպագրեալ արդեամբք Աղա Սարգսի Տիգրանեան, վերատեսչի Խալիպեան ուսումնարանի ազգիս Հայոց որ ի Թէոդոսիա: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 16x9 սմ։
93 էջ։
File size: 8,05 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia