Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս
Title: Զրուցատրութիւն ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան ուսումնարանի
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1864
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 8x6 սմ։
191, Դ էջ։
File size: 7,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia