Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Թէրայլ Բոնսոն
Title: Կիւզէլ Անժէլ եախօտ Լէօնա
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Պիպերյանի
Publisher (as it is on book): Կ. Պիպէրեան մաթպաասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլ
Year of Publication: 1893
Notes: Ճիլտի էվվէլ: Միւթէրճիմի Մ. Պ. Արապաճեան, Նաշիրի Կարապետ Պիպէրեան:
Գեղեցկուհի Անժել կամ Լեոնա: Հտ. 1: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 17x11 սմ։
568 էջ։
File size: 120 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia