Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բնական տարեցոյց 1872 նահանջ թվին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Կենտրոնական
Publisher (as it is on book): Կեդրոնական տպարան ի Բերա
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհաշնորհ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսի Տ. Մկրտչի Խրիմեան բարձրաշնորհ արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
184 էջ, նկ.։
File size: 19,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia