Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբովեան Խաչատուր
Title: Պարապ վախտի խաղալիք
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց եւ ընկերաց.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1864
Notes: Պարապ մարդու տանու միտք: Շինեց եւ սազացրեց` Խաչատուր Աբովեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 16,5x9 սմ։
6 չհ., 137 էջ։
File size: 20,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-17
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia