Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ազգիս հայոց ՌՅԻԵ-1325
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1875
Notes: ԺԷ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ. 8x5 սմ։
184 չհ. գծափակ էջ, նկար։
File size: 23,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia