Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիստոնէական նախագիտելիք
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1855
Notes: Գիրք երրորդ:
Շարվ. 17x8 սմ։
63 էջ։
File size: 15,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լեո-2245
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia