Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Յակոբեան, Ն.
Title: Ընթերցարան
Publisher (standardized): տպ. Կովկասի գլխավոր կառավարության
Publisher (as it is on book): Ի տպ. Գլխաւոր կառավարութեան փոխարքային Կովկասու
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1876
Notes: 'Ի պէտս ուսումնարանաց ազգիս: Յօրինեաց Ն. Տէր Յակոբեան: Մասն առաջին. Ընտանեկան կեանք: Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ.` 16x10 սմ։
2 չհ., Գ, 88 էջ։
File size: 17,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia