Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի հայ տպարանի Գաբրիել Մելքումեանց, Համբարձումայ Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1862
Notes: Դ տարի: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Շապիկին՝ Յ. Ս. Գ.
Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ. 8,5x5 սմ։
132 չհ., գծափակ էջ:
File size: 9,70 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia