Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չագըճեան Եփրեմ
Title: Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարանը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1857
Notes: Գրեց Հ. Եփրեմ Վ. Չագըճեան: Ի Մխիթ. ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Մատենադարան Արամեան ընկերութեան Է. Գործնական արուեստախօսութիւն:
Շարվ. 14x8 սմ։
10 չհ., 225 էջ։
File size: 59,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia