Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1857
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Ա տիտղթ. էջ՝ 1-262 «Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի»
Բ տիտղթ. էջ՝ 263-588 «Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Բ. Գործք առաքելոց եւ Թուղթք»:
Շարվ. 16,5x9 սմ։
3 թ. դիմանկ., 4 չհ., 588 էջ։
File size: 126 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia