Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի Վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1855
Notes: Գրեց Հ. Ղեւոնդ Վ. Յովնանեան Մխիթ. ուխտէն: Հատոր Գ. Կրթութեանց սրբագրուածը: (Բ տպագրութիւն): Բնագիրը՝ հայերեն և ֆրանսերեն:
Տպակից է` Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Ա (1855); Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի: Հտ. Բ (1855) գրքերին:
Շարվ. 14x7,5 սմ։
75, 1 չհ. էջ։
File size: 17,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia