Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ըստկարեան, Վարդան
Title: Եկեղեցական պատմութիւն հանդերձ ազգային եկեղեցական պատմութեամբ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1872
Notes: Բարձրագոյն դպրոցաց եւ վարժարանաց համար: Գրեց հ. Վարդան. վ. Ըստկարեան Մխիթ. ուխտէն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 15x7 սմ։
ԺԴ, 483 էջ։
File size: 100 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-630
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia