Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1857
Notes: Հատոր Գ.: Երրորդ շրջան: (Մատենադարան Արամեան ընկերութեան Թ): Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Թվայնացված օրինակը տպակից է՝ Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս (1856, Հտ. Բ) գրքին:
Շարվ. 14,5x7,5 սմ։
360 էջ:
File size: 76,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1151
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia