Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մելքիսեդեկեան, Ստեփան
Title: Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1875
Notes: Ի պէտս կուսանաց եւ բարեպաշտ անձանց: Աշխատասիրեց Ստեփան վ. Մելքիսեդեկեան եպիսկոպոս Կարնոյ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.՝ 13,5x7 սմ։
446, 2 չհ. էջ։
File size: 74,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia