Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1861 տարւոյ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1861
Notes: Դ տարի: Աշխատասիրութեամբ Մխիթարեանց:
Տպակից է՝ Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322 (1873): Դիտակ 1891 տարւոյ (1890):
Մինչև 30 էջը նշված են միայն զույգ էջերը:
Շարվ. 10,5x5,5 սմ։
108 էջ։
File size: 10,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia