Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան Պօղոս
Title: Առաջնորդ դաստիարակութեան առանձինն ծնողաց համար
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1862
Notes: Գրեց Հ. Պօղոս Վ. Յովնանեանց Մխիթ. ուխտէն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1852, հավանաբար տպագրական սխալ է:
Շարվ. 14x8 սմ։
6 չհ., 109 էջ։
File size: 15,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1156
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia