Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1856
Notes: Հատոր Բ.: Երկրորդ շրջան: (Մատենադարան Արամեան ընկերութեան Զ): Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Թվայնացված օրինակը տպակից է՝ Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս (1857, Հտ. Գ) գրքին:
Շարվ. 14,5x7,5 սմ։
334 էջ:
File size: 70,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1150
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia