Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ցիցերոն Մարկոս Տուլիոս
Title: Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի վասն պաշտպան Ս. Աստվածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա հեղինակը նշված է՝ Մ. Տ. Կիկերոնեայ: Թարգմանեաց Հ. Եփրեմ Չագըճեան ի Մխիթ. ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 18x10 սմ։
5 չհ., 48 զարդափակ էջ։
File size: 19.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia