Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չալըխեան, Վրթանէս
Title: Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Աշխատասիրեաց Հ. Վրթանէս Վ. Չալըխեան ի Մխիթ. ուխտէն:
Հինգերորդ տպագրութիւն (Ե տիպ):
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 129 էջի փոխարեն տպագրված է 12:
Շարվ. 14x8 սմ։
9 չհ., 274, 4 չհ. էջ։
File size: 38,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-257
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia