Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆրանկոյ Սեկունտոս
Title: Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարանը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1864
Notes: Հատոր Բ.: Թարգմանեց Հ. Աղեքսանդր Վ. Պալճեան ի Մխիթ. ուխտէն:
Տպակից է` Դիւրիմաց պատասխաններ կրօնքի դէմ առհասարակ տարածուած ընդդիմութեանց։ Հտ. Ա (1864) գրքին:
Շարվ.` 14x7 սմ։
246, 2 չհ. էջ։
File size: 50,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-502
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia