փակիր գրադարանի այս բաժինը 1863
Դիտել փաստաթուղթը Beiträge zur Conjugation des armenischen Verbums
Դիտել փաստաթուղթը «Անուշաւան» ասացեալ վիպասանութեան վրա Յակոբայ Կարինեանց «Մի քանի խօսքի» հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Աղասի
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնի
Դիտել փաստաթուղթը Անճէլօ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգիրք ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածասէր այսինքն Հոգեւոր կենաց ներածութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք տեառն Յովհաննու Խաչկեան խաչակիր աւագ քահանայի եւ ասպետի
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ նամակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բամէլա կամ բարեկենդանի գիշերները
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք Փարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գարնան ծաղիկներ կամ երիտասարդաց արդի կացութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Դատապարտեալի մը վերջին օրը
Դիտել փաստաթուղթը Դատասէրք
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ճշմարտութեան Ս. Աւետարանին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Դստերք առաքինիք (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Թէէլիֆի էֆքեարը Մուխայյէրէ
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի շէրիֆ եանի ահտ ըլ Ճէտիտ քի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոյ քրիստոսական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորի
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կալաթէա ու Էսթէլլա
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հողագործական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարիս մերոյ ՌՅԺԳ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հասկաքաղ աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Հեգարան հայ լեզուի (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ որբ օրիորդ մը տառապանաց դպրոցին մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հնդկաստան: Քաղեալ ի 715 եւ 716 թուոց Արշալուսոյ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Հռասելասայ պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշակ հելլէն եւ լատին ճարտարախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ընթերցեալք յաւուր տարեդարձի տօնախմբութեան երանաշնորհ սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ յաշակերտաց ժառանգաւորաց ուսումնարանի սրբոյ աթոռոյս 1863 յունիս 20
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ի վերայ ապացոյցի քրիստոնէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճերմակ կամ պարոն Ս. Փափազեան եւ իւր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Մատուռն գոթական
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմուայը շարքիէթ թիւրքիւաթ վէ տասիթան
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպք հայոց ազգի պատմութիւնից: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Մխիթարեանց երազայոյս մէկ կարծեացը քննութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն աստուածաբանական գիտելեաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան Սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան Նոր տարւոյ եւ տօնախմբութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ումպք գրասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական ճշմարտութիւններ ու անոնց պարտաւորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսք Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Սաստ մոլութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եէհուտի եանի թափառական հրեայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սէրսէրի եէհուտի եանի թափառական հրեայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սխալմունք դասատետրին մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Վարդենիք
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլտի երէցը (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհելմ-Թէլ կամ Հելուետիայի ազատութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Տանու բժիշկ կամ հասարակաց բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Անի քաղաքին որ է Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքը
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր գործադիր յանձնաժողովոյ Ազգային սահմանադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԳ ամին գիր տարւոյն է Կ
Դիտել փաստաթուղթը Քաջ Վարդան Մամիկոնեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Օգտակար խօսակցութիւնք ընտանեաց կառավարութեան վերաբերեալ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Ֆօսթ եւ Մարկրիտ