փակիր գրադարանի այս բաժինը 1868
Դիտել փաստաթուղթը Աղիւսակ հասարակ տոկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Աշտօնի ընտանիքը
Դիտել փաստաթուղթը Ասպարէզ ազգային հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ատամնաբոյժն արեւելեան
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ երեքշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ երկուշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Աւագ չորեքշաբթի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ճաշու եւ տօնք իւրաքանչիւր աւուրց ի բոլոր տարւոջն ըստ նորոյ տօնացուցին, եւ տօնացոյց ամենայն շարժական եւ տեղափոխ տօնից
Դիտել փաստաթուղթը Աքլօր եղբայր
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայ-գաղղիերէն քերականութեան Օլլէնտօրֆի դրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1868, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայերէն լեզուի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Եէնօվէվա, ախլագըհամիաէ վէ հազա նիսա թայֆէսինին իպբէթ օլմասընա մախսուս հիքայեէ
Դիտել փաստաթուղթը Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղեմի առումն ու տաճարին կործանումը
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Է
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու թագաւորի Հայոց, եւ քարոզութիւնք սրբոյն Թադէի առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի Թէշրիհ վէ պահսի հայաթը պէտէնիյէ իլէ սահհաթ ու աֆիյէթ գավաիտի
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի սարֆը Օսմանի
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու
Դիտել փաստաթուղթը Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Կարոց կամ ամերիկեան կարի մեքենայ Պասըրմանի եւ Մօնդի գործարանէն որ ի Մանհայմ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուրը իբրեւ միջոց տկարութիւններից զգուշացնելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1868, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնափոխութիւնը բարեկարգութիւն չէ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն փիլիսոփայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ փիլիսոփայութիւն կամ սկզբունք հոգեբանութեան, տրամաբանութեան, բարոյականի և բնական աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հասունեան քաղաքականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը: Մեղադրութիւն ստախօս աբեղաներին
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մեճմուայի գավանինի տէվլէթի ալիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Չորրորդ Երկայնաբազուկ Արղութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857 (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1868, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառարան հայերէնէ ի յունարէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք քերականութեան հայերէն գրաբար եւ աշխարհաբար լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր եւ զուարճալի ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթացք գրաբառ լեզուի ուսման: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ճաշակ դպրութեան կամ համառօտ ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տարի եւ մտաւորական սնունդ տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի
Դիտել փաստաթուղթը Սալնամէ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք պարզ ուսողութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քերականական եւ տրամաբանական վերլուծութեան ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Սուտ լուսաւորչեանն ու իր մոլորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Վերթէր
Դիտել փաստաթուղթը Վերին Ագուլեաց երկու սեռից ուսումնարանների բացվիլը եւ կանոնադրութիւնքը
Դիտել փաստաթուղթը Տաղասացութիւնք Գրիգորի Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տօն Քիշեօդ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԸ նահանջ ամին գիր տարւոյն է ԻԺ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1 (1868, 294 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2 (1868, 231 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն մատենից
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք մեր ազգին արդի վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քնար հայկական
Դիտել փաստաթուղթը Քնար պանդխտին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուկանին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ – 1318
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ-1318 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (1868, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318