Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կիպրիանոս
Title: Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Վասն ամենայն ազգ պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ» մատենագիտությունից:
168 գծափակ էջ։
File size: 21,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia