Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սվաճեան, Յ.
Title: Դրախտահարս Մարի Տայեան
Publisher (standardized): տպ. Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: [Բանաստեղծություն]: Գրեաց Յ. Կ. Սվաճեան: Տիտղոսաթերթը գծափակ, վրան` նկար: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1876:
Շարվ. 14x7 սմ։
8 չհ., (10-40) գծափակ էջ, նկ.։
File size: 5,53 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1898
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia