Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կալհօկեցի, Պետրոս
Title: Բացատրութիւն եպիսկոպոսական ամուսնութեան
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Յօրինեաց Պետրոս վարդապետ նախկին առաջնորդ Սղերդու : Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 14x8,5 սմ։
26 էջ։
File size: 4,67 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia