Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիտութիւն ԶԱստուծոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1888
Notes: The՛odice՛e. Թարգմ. Հ.Թ. Սաւալանեանց: Տիտղթ. վրա զարդ և այլալեզու գրություն:
Շարվ. 13x7,5 սմ։
Ը, 169 էջ։
File size: 9,49 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia