Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սթէնըս, Պոչէմփ
Title: Թալիպ վէ վա՛իզ եախօտ խէլաս թէրթիպի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛ա ի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1889
Notes: Էսէր ի պատ. Պոչէմփ Սթէնըս:
Գիրքը չի ներառվել Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» մեջ: Հայատառ թուրքերեն: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 15x9 սմ։
16 էջ:
File size: 9,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 797-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia