փակիր գրադարանի այս բաժինը 1857
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն հին եւ նոր Հայաստանեայց դպրատանց տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին դասագիրք մանկանց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ: № 4 (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Արշաւանք արաբաց ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ բանական կամ տրամաբանութիւն Փրանկիսկոսի Սոաւէի
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Բան հրաւէր սիրոյ որ առաջի առնէ զպատասխանի խնդրոց ինչ ինչ մասանց հաւատոյ ըստ լուսավորչադաւան վարդապետութեան Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բարթէնուհի եախօս քրիսթիան կոյս Սիչիլեա Թէվարիխի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բարթէնուհի եախօս քրիսթիան կոյս Սիչիլեա Թէվարիխի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններէն քաղուածք
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1857 Սէնէյէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական արուեստախօսութիւն կամ գլխաւոր արուեստներու եւ անոնց դիւրին կերպով գործադրութեան առաջնորդ
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գուգ նաւապետին վարուցն եւ իր աշխարհքիս բոլորոտիքն ըրած երեք ճամբորդութեանց պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները եւ հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Երգք վարժապետի Պատկանեան
Դիտել փաստաթուղթը Երեք խօսակցութիւն փրկութեան ճամբուն վրայով որ քարոզիչ մը իր ժողովուրդէն մէկուն հետ կընէ
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Թէլէգրաֆ էլեգթրիգ կամ որ նոյն է էլեկտրական հեռագիր
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլ խօտէէ մէ իսա էլ մէսիհէ նըվըսանտըն
Դիտել փաստաթուղթը Խաղողին հիւանդութիւնը կամ որթածաղիկը
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գիրք ու եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Հաղորդութեան խորհուրդին վրայ Աւետարանին վարդապետութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն դասատանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական առածներ և աւանդութիւններ, որ պարունակում է զանազան բարոյական, տնտեսական և կրօնական խորհուրդներ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ կամ ուսումն բարուց
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւնք Կիւլիվէրի ի զանազան հեռակայ ազգս աշխարհի: Մաս 1-4
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկային լեզուին սկզբան, հանգամանաց, միութեան ու բաժանման եւ ազգային լեզուաց վրայ քննական տեսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ պզտիկ տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութեան վրայ Սուրբ գիրքերուն ողջամիտ վարդապետութեանը քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր եւ գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նանդուգեդցի Արթուր Կորտոն Բիմին պատահարները
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Շիլիոնեան կալանաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետիկոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետաց Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն և որդւոյն նորին Դիոկղետիանոսի և եօթն իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ռօբինզօն Կռիւզօի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք ուղիղ խորհելոյ եւ բարւոք կելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վէպ գաղթականութեան հայոց Տրապիզոնու
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք քերթուածք եւ թատրերգութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք ժամանակագրութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տիրամայր կուսին արցունքը կամ Սուրբ Աստուածածնայ ցաւոցը վրայ այլ եւ այլ խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԾԷ ամին գիր տարւոյն է Ն
Դիտել փաստաթուղթը Փաբիոլա կամ ստորերկրեայ գերեզմանաց եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան տինինտէ այն ու ատէթլէրին զուհուրու
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն և ՌՅԶ-1306 Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1858 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԷ-1307
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԷ (Կ.Պոլիս)