Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյան
Publisher (as it is on book): Տպագր. եւ վիմագր. Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1893
Notes: Առաջնորդ զրուցատրութեան անգղիերէն լեզուի: Հանդերձ արտասանութեամբ եւ հայ բացատրութեամբ։ Աշխատասիրեալ ի Յ. Կ. Ա. և Մ. Յ.:
Շարվ.` 16,5x10,5 սմ։
80 էջ ։
File size: 10,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library