Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ=1316
Publisher (standardized): Տպ. Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի հանգուցեալ Կաթուղիկոսի: Ի Պատրիարքութեան Ս. Երուսաղիմայ Տ. Տ. Եսայեայ Սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Տ. Պօղոսի Սրբազան արհիեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա քահանայէ: Իններորդ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը զարդափակ: Շապիկին՝ զարդանախշ և Պատկերազարդ օրացոյց 1867 եւ Հայոց ՌՅԺԶ 1316 :
Շարվ.` 9x5 սմ։
95 չհ. զարդափակ էջ, նկ.։
File size: 9,82 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia