Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Մարսել
Place (as it is on book): Մարսիլիա
Year of Publication: 1863
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթողիկոսի: Հրամանաւ Տ. Ստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի, տեղապահի Պատրիարքական աթոռոյն Կոստանդնուպօլսոյ: Յօրինեալ ի Տէր Երեմիայ Քահանայէ Խասգիւղի: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
72 չհ., գծափակ էջ, նկ.:
File size: 6,09 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia,51398-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia