Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբիկեան, Ստեփան
Title: Պատկեր առաքելական Ս. եկեղեցւոյս Հայաստանեայցս հարց եւ պատասխանիք ի Ս. գրոց
Publisher (standardized): տպ. Մատթևոս Մամուրյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մամուրեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1888
Notes: Գրքի 48, 49-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 17x9 սմ:
51 էջ:
File size: 1,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com