Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան Միքայէլ
Title: Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 14,5x9,5 սմ։
84 էջ։
File size: 18.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia