Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի վանս պաշտ. Ս. Աստվածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Տիտղթ. զարդափակ: Գրքի բացակա էջերը (31-34, 67-70, 173-176) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
Շարվ. 13x7 սմ։
316 էջ։
File size: 12,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia