Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պընյըն, Ճօն
Title: Քրիսթիան եօլճըլըղը եանի միւմինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա. Յ. Պօյաճեան Մաթպա'ասընտա թապ' օլունմըշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1881
Notes: Թարիգ ի հայաթտա սիւլուգ էտէնին ահվալընը վէ օղրայաճաղը թէճրիպէլէրի թա'րիֆ ու պէյան իչիւն մէշհուր ինկլիզ Ճօն Պընեանըն րույա թարզընտա թէրթիպ ու թէլիֆ էթտիյի քիթապըն թէրճէմէսի տիր:
Քրիստոնյայի ճանապարհորդութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Գրքի մատենագիտական նկարագրությունը չի ներառվել «Հայ գիրքը 1851-1900 թվականներին» մատենագիտության մեջ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 14x8 սմ։
309 էջ։
File size: 89,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 992-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia