Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Ամբրոսիոս
Title: Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Publisher (as it is on book): Լ. Հաշէթ եւ ընկ., Մէզոննէօվ եւ ընկ. գրավաճառք
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1881
Notes: Ա տիտղթ. Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն: Բ տիտղթ. Dictionnaire Armenien – français et français – armenien. Յօրինեաց Գ. Ա. Նար Պէյ Լուսինեան: Երրորդ տիպ:
Գրքի 82, 83-րդ էջերը լրացվել են Մատենադարանի օրինակից:
Շարվ. 12x7 սմ։
6 չհ., Դ, VI, 1032, 2 չհ. էջ։
File size: 36,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Libraries
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com