Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պէրպէրեան, Ռէթէոս Յ.
Լամարթին
Title: Առաջին տերեւք
Publisher (standardized): տպագր. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Քերթուածք: Մահ Սոկրատայ: Ճառք: Այլ եւ այլք յաւելուած: Հեղինակ Լամարթինի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը չի նշել:
Շարվ.` 15,5x9 սմ։
Զ, 232, 1 չհ. էջ։
File size: 49,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լազ-1037
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia