Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թէրզիեան, Թովմաս
Title: Սանդուխտ
Publisher (standardized): տպ. Թադևոս Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Թադէոս Տիվիտճեին Ֆէնէռ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Ողբերգութիւն ի հինգ արարուածս:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Տպակից է՝ Սուրբ Պօղոսի եկեղեցւոյն զանգակահարը (1868); Պապ (1879); Վիրգինիա (1858); Միհրդատ (1858); Սօֆիա (1904) գրքերին:
Շարվ. 15x10 սմ։
48 էջ:
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 565-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia