Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Րաֆֆի
Title: Փունջ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Въ Типографiи Амбарцума Энфiаджiанцъ и К.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Տիտղոսաթերթին հեղինակը` Րաֆֆի (Յ. Մելիք-Յակոբեան): Հատոր 2. Վիպասանութիւններ:
Տպակից է` Փունջ: Հտ. 1 (1874) գրքին:
Շարվ. 12x6 սմ։
VIII, 327 էջ։
File size: 63,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Սերեբ-279
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia