Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Օսսիան Սկովտիացի
Title: Քերթուածք Գ դարուն
Publisher (standardized): տպագր. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Օսսիանայ Սկովտիացի քերթողին Գ դարուն քերթուածք: Թարգմանեաց ի գաղղիականէն Պետրոս Յ. Ատրունի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Գ. Զարբհանալյանը տպարանը չի նշել:
Շարվ.` 17x10 սմ։
78 էջ։
File size: 13,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-2266
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia