close this section of the library Գանձակ
View the document Երգ վասն պաշարման Կարուց բերդին և անակնունելի յաղթութեան Ռուսաց ի վերայ լերին որ կոչի Ալաճայ անդ ի Շիրակ մերձ յԱնի 1877 ամի ի յ3-ն հոկ.-ի 6-ն նոյեմբերի
View the document Խղճութեան արգասիք
View the document Շտեմարան մանկանց
View the document Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց